Ученички парламент

У последња два разреда основне школе организује се ученички парламент ради:

  • давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;
  • разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника и атмосфере у школи;
  • обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима ученичког парламента;
  • активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе;
  •  предлагања чланова стручног актива за развојно планирање и тима за превенцију вршњачког насиља из реда ученика.
  • Парламент чине по два представника сваког одељења седмог и осмог разреда у основној школи. Чланове парламента бирају ученици одељењске заједнице сваке школске године. Чланови парламента бирају председника.
  • Парламент бира два представника ученика који учествују у раду школског одбора, у складу са законом.