Локални Савет родитеља

Општински савет родитеља чине представници савета родитеља, свих установа са подручја општине, односно градске општине. Представници савета родитеља бирају се сваке школске године.

Општински савет родитеља:

 • даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за остваривање права детета, унапређивање образовања, васпитања и безбедности деце, односно ученика у општини;
 • учествује у утврђивању општинских планова и програма који су од значаја за остваривање образовања, васпитања и безбедности деце;
 • прати и разматра могућности за унапређивање једнаког приступа, доступности и могућности образовања и васпитања за децу, односно ученике; спречавања социјалне искључености деце односно ученика из угрожених и осетљивих група на територији општине;
 • пружа подршку савету родитеља свих установа на територији општине у вези са питањима из њихове надлежности;
 • заступа интересе деце и ученика општине у ситуацијама које су од значаја за унапређивање њиховог образовања, васпитања, безбедности и добробити на територији општине;
 • сарађује са организацијама које делују у области образовања и васпитања, заштите здравља, социјалне заштите, културе, заштите и унапређења права детета и људских права;
 • обавља и друге послове у вези са образовањем и васпитањем на територији општине.

 

Савет родитеља Општине Земун

Поштовани родитељи,

обавештавамо вас да је на територији општине Земун, а према Закону о основама система образовања и васпитања који је ступио на снагу у октобру 2017. године, основан  Општински савет родитеља Земуна. У његовој надлежности су давање мишљења, иницирање акција и предлагање мера за остваривање права детета, унапређивање образовања и васпитања и безбедности деце и ученика .Савет чине представници свих основних, средњих и специјалних школа у Земуну, као и представници Предшколске установе „Симо Милошевић“.

Позивамо вас да на Саветима родитеља ваших школа изнесете предлоге представнику општинског Савета, а који се могу тицати горе наведених надлежности.

Мејл адреса општинског савета родитеља Земуна је osr.zemun@gmail.com

Чланом 3 . Правилника о општинском савету родитеља прописано је да представника родитеља и његовог заменика у Општинском савету, савет родитеља установе предлаже сваке радне, односно школске године, у року од 15 дана од дана именовања чланова савета родитеља у установи, а најкасније до првог октобра текуће радне, односно школске године. Савет родитеља установе предлог из става 1. овог члана доставља директору установе, који о томе доноси одлуку. Одлуку из става 2. овог члана директор доставља скупштини општине.

 • Представници Савета родитеља ОШ “Станко Марић“, Угриновци, изабрани за Општински Савет родитеља за школску 2017/2018. годину:
 • Стела Михаиловић
 • Наташа Панић
 • Ступар Бобан

 

 • Основна школа ”Станко Марић” из Угриноваца, на предлог чланова Савета родитеља на првој, конститутивној седници одржаној 13.09.2018. године именoвала је  следеће представнике родитеља за чланове Општинског Савета родитеља у школској 2018/2019. години:
 • Стелу Михаиловић, представник
 • Туфегџић Маријану, заменик представника.

 

Мандат представника и заменика предложених за Општински савет родитеља траје годину дана и исти су именовани за школску 2018/2019. годину. Њихов мандат верификован је Решењем  број: 06-956/2018-IV/43 о образовању Општинског Савета родитеља градсе општине Земун у школској 2018/2019. године које је донела ГО Земун дана 14.11.2018. године.

Запослених
0
Ученика
0
Вуковаца
0
Награда
0