Регресирање трошкова за екскурзију и наставу у природи

ОДЛУКОМ О ПРАВУ НА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА НАСТАВЕ У ПРИРОДИ И ТРОШКОВА ЕКСКУРЗИЈЕ („Сл. лист града Београда“, бр. 27/2011 и 8/2012)  уређују се услови и начин остваривања права на регресирање трошкова наставе у природи, за ученике од првог до четвртог разреда основне школе, и права на регресирање трошкова екскурзије за ученике од петог до осмог разреда основне школе и за ученике завршних разреда средње школе.

Права на регресирање може остварити родитељ који сам врши родитељско право, усвојитељ, старатељ и хранитељ под условом:

– да је држављанин Републике Србије,

– да само он са дететом живи у домаћинству,

– да просечни износ укупних месечних нето прихода домаћинства остварених у претходна три месеца у односу на месец у коме се подноси захтев, не прелази последњи познати износ просечне нето зараде остварене по запосленом у Републици Србији.

Захтев за регресирање трошкова за екскурзију и наставу у природи се подноси у секретаријату школе, заједно са пратећом документацијом, након комплетирања школа прослеђује исти надлежном Секретаријату.

Право на регресирање трошкова боравка ученика на настави у природи, односно екскурзији, може да оствари једанпут у току школске године. Трошкови наставе у природи и екскурзије регресирају се са 25% од укупне цене наставе у природи односно екскурзије, за свако дете корисника права.