Савет родитеља


Установа има савет родитеља. У савет родитеља школе бира се по један представник родитеља, односно другог законског заступника ученика сваког одељења. Представници савета родитеља бирају се сваке школске године.

Савет родитеља:

 • предлаже представнике родитеља, односно других законских заступника деце, односно ученика у орган управљања;
 • предлаже свог представника у све обавезне тимове установе;
 • учествује у предлагању изборних садржаја и у поступку избора уџбеника;
 • разматра предлог школског програма, развојног плана, годишњег плана рада;
 • разматра извештаје о остваривању програма образовања и васпитања, развојног плана и годишњег плана школе, спољашњем вредновању, самовредновању, завршном испиту, резултатима националног и међународног тестирања и спровођење мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада;
 • разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе;
 • предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља, односно другог законског заступника;
 • разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;
 • учествује у поступку прописивања мера, начина и поступка заштите и безбедности деце и ученика за време боравка у установи и свих активности које организује установа;
 • даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;
 • предлаже представника и његовог заменика за општински савет родитеља;
 • разматра и друга питања утврђена статутом.

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору, стручним органима установе и ученичком парламенту.

Начин избора савета родитеља установе уређује се статутом установе, а рад пословником савета.

Савет родитеља

РБИме и презимеОде
1.Клипић Сања11
2.Ножинић Зорица12
3.Војводић Весна13
4.Богићевић Катица21
5.Мркаљ Снежана22
6.Стевановић Јелена23
7.Маћешић Синиша31
8.Лазаревић Бојана32
9.Марашевић Мила33
10.Дамјановић Жељко41
11.Тркуља Слађана42
12.Михаиловић Стела43
13.Мартић Зорица51
14.Ступар Бобан52
15.Милуровић Ана53
16.Тарабић Милош61
17.Алексић Предраг62
18.Хрстић Петар63
19.Гавриловић Јелица71
20.Гак Сузана72
21.Панић Марина73
22.Пауновић Небојша81
23.Војновић Стеван82
24.Арнаут Златко83
  

 

НАСТАВНИЦИ

 
1.Добрица Далиборка 
2.Јанузовић  Мира
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
demo-attachment-116-Image4
0
Запослених
0
Ученика
0
Вуковаца
0
Награда