Савет родитеља

Установа има савет родитеља. У савет родитеља школе бира се по један представник родитеља, односно другог законског заступника ученика сваког одељења. Представници савета родитеља бирају се сваке школске године.

Савет родитеља:

 • предлаже представнике родитеља деце и ученика у школски одбор;
 • предлаже свог представника у све обавезне тимове школе;
 • учествуjе у предлагању садржаjа ваннаставних активности и програма на нивоу установе;  

3а) учествуjе у поступку избора уџбеника, у складу са законом коjим се уређуjу уџбеници; 

 • разматра предлог школског програма, развојног плана и годишњег плана рада школе;
 • разматра извештаје о остваривању програма образовања и васпитања, развојног плана и годишњег плана рада школе, спољашњем вредновању и самовредновању, завршном испиту, резултатима националног и међународног тестирања и спровођење мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада;
 • разматра намену коришћења средстава од проширене делатности школе и од донација;
 • предлаже школском одбору намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља, односно другог законског заступника;
 • разматра и прати услове за рад школе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;
 • учествује у поступку прописивања мера из члана 108. Закона;
 • даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;
 • предлаже представника и његовог заменика у општински савет родитеља;
 • разматра и друга питања утврђена статутом школе.

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору, стручним органима установе и ученичком парламенту.

Начин избора савета родитеља установе уређује се статутом установе, а рад пословником савета.

Имена представника Савета родитеља школе школска 2022/2023. година

РБ

Презиме и име члана Савета родитеља

Одељење

1.

Вукомановић Биљана

11

2.

Раденковић Марија

12

3.

Рацић Бан Марија

13

4.

Клипић Сања

21

5.

Ножинић Зорица

22

6.

Војводић Весна

23

7.

Бакула Мирјана

31

8.

Зоркић Сања

32

9.

Стевановић Јелена

33

10.

Грубјешић Биљана

41

РБ

Презиме и име члана Савета родитеља

Одељење

11.

Марић Даринка

42

12.

Бошкић Биљана

43

13.

Дамњановић Жељко

51

14.

Тркуља Слађана

52

15.

Стела Михаиловић

53

16.

Булатовић Станојевић Ана

61

17.

Ступар Бобан

62

18.

Кнежевић Драгана

63

19.

Тарабић Милош

71

20.

Алексић Предраг

72

21.

Хрстић Петар

73

22.

Антић Светлана

81

23.

Крнета Биљана

82

24.

Стефановић Зорица

83

 

 

НАСТАВНИЦИ

 

1.

Николић Жељка

Наставник српског  језика

2.

Прлаиновић  Мира

Наставник разредне наставе

 

 

Запослених
0
Ученика
0
Вуковаца
0
Награда
0