Школски одбор

Школа има орган управљања, орган руковођења, стручне и саветодавне органе, чије су организовање, састав и надлежности прописани Законом и Статутом Школе.

Орган управљања у школи је школски одбор, који има девет чланова укључујући и председника, који обављају послове из своје надлежности без накнаде.

Школски одбор именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог овлашћеног предлагача, у складу са законом.

Мандат чланова школског одбора је четири године. Поступак за именовање чланова покреће се најкасније два месеца пре истека мандата претходно именованим члановима. Законом су прописани случајеви када лице не може бити предложено и именовано за члана школског одбора.

А) Школски одбор – орган управљања:

 • доноси статут, правила понашања у школи и друге опште акте и даје сагласност на правилник о организацији и систематизацији послова
 • доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада и усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
 • утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
 • доноси финансијски план школе, у складу са законом;
 • усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;
 • расписује конкурс за избор директора;
 • даје мишљење и предлаже министру избор директора;
 • закључује са директором уговор о међусобним правима и обавезама;
 • одлучује о правима и обавезама директора;

9а) образуjе комисиjу за вођење дисциплинског поступка против директора и доноси одлуку о одговорности директора за тежу повреду радне обавезе или повреду забране из члана 110–113. овог закона.

 • доноси одлуку о проширењу делатности школе;
 • разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;
 • доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
 • одлучује по жалби на решење директора;
 • обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и овим статутом.

Школски одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.

Седницама школског одбора присуствује и учествује у њиховом раду представник синдиката у школи и два представника ученичког парламента без права одлучивања.

Начин рада школског одбора ближе се уређује Пословником о раду.

Чланови Школског одбора именовани су за мандатни период од 2022-2026. године Решењем о именовању чланова ШО број 112-339/22-С (дел. бр. 466 од 26.08.2022. године) које је донела Скупштина града Београда 18.08.2022. године.

Чланови Школског одбора – одбор конституисан у септембру 2022. године

 

Редни

број

Презиме и име члана ШО

Представник

1.

  Тркуља Дејан

Локална самоуправе

2.

  Илић Војислав

Локална самоуправе

3.

  Мирић Сања

Локална самоуправе

4.

  Тарабић Милош

Савета родитеља

5.

  Ступар Бобан

Савета родитеља

6.

  Михаиловић Стела

Савета родитеља

7.

  Ракић Ненад

Запослених

8.

  Симић Драгана

Запослених

9.

  Цигановић Милијана

Запослених