Стручна већа и тимови

Тим за процену и спровођење безбедности у школи: укупно 13 чланова

Педагог школе, руководиоци одељењских већа од првог до осмог разреда, директор и секретар школе, члан ШО или представник локалне самоуправе, представник Савета родитеља.

Стручни тимови

Стручни тим који образује директор Школе за остваривање одређеног задатка, програма или пројекта чине најмање три члана од којих је један председник тима.

Стручни тим обавља послове из своје надлежности које су предвиђене Законом, општим актом Школе и Годишњим планом рада Школе.

Члан тима за свој рад одговара директору Школе и Наставничком већу.

Уколико члан тима не врши активности уредно или уколико директор Школе није задовољан његовим радом, директор Школе ће га сменити или заменити својом одлуком.

Директор Школе ће заменити члана тима у случају из става 1. овог члана, уколико тим броји више од три члана.

Члан тима из реда запослених не може одговарати за повреду радне обавезе нити му се може изрећи дисциплинска мера за свој рад у тиму, али може одговарати у случају неизвршења својих обавеза који су прописани Законом и општим актом Школе.

У школи директор образује следеће тимове:

· тим за инклузивно образовање;

· тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;

· тим за самовредновање;

· тим за обезбеђивање квалитета и развој установе;

· тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва;

· тим за професионални развој;

· тим за распоред часова;

· тим за организацију и спровођење Завршног испита;

· тим за преглед школске документације

· тим за процену и спровођење безбедности у школи;

· други тимови по потреби.

Остали тимови и стручна већа:

Стручна већа из области сродних предмета:

Стручно веће разредне наставе: руководилац Наталија Радовановић

Стручно веће друштвених наука: руководилац Мила Гајић

Стручно веће страних језика : руководилац Данијела Баштовановић

Стручно веће природних наука : руководилац Ненад Миланов

Стручно веће уметности и вештина: руководилац Данијел Жутић

Тим за инклузивно образовање, односно тим за пружање додатне подршке ученику чине 7 чланова: три представника наставника (разредне и предметне наставе), одељењски старешина ученика, стручни сарадник (педагог/психолог), директор школе, родитељ, а у складу са потребама ученика и педагошки асистент, односно лични пратилац ученика, на предлог родитеља.

Стручни Тим за инклузивно образовање именује директор.

Тим за инклузивно образовање, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних органа (члан 84. Статута), обавља посебно следеће послове:

· доноси програм рада и подноси извештаје о његовој реализацији;

· учествује у изради Школског програма;

· утврђује предлог индивидуални образовни план за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању и васпитању;

· израђује пројекте који су у вези са Школским програмом, а односе се на ученике којима је потребна додатна подршка у образовању и васпитању;

· прати реализацију Школског програма и индивидуалног образовног плана

Тим за инклузивно образовање ради у седницама и састаје се према утврђеном плану рада који је саставни део Годишњег плана рада.

Седнице Тима за инклузивно образовање сазива и њима руководи председник, којег између себе, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова, бирају чланови тог органа.На исти начин бира се и заменик председника, који сазива седнице и њима руководи у случају спречености председника.

За свој рад стручни Тим за инклузивно образовање одговара директору и Наставничком већу.

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања (у даљем тексту: Тим за заштиту) има девет чланова и чине га: три представника наставника (разредне и предметне наставе), два стручна сарадника (педагога/психолога и библиотекара школе), један представник родитеља, члан Школског одбора, председник Ученичког парламента и директор школе а по потреби и стручњаци за поједина питања ван Школе.

Тим за заштиту именује директор школе.

Тим за заштиту, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних органа (члан 84. Статута), обавља посебно следеће послове:

· припрема план и програм заштите од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и подноси извештаје о његовој реализацији (у даљем тексту: заштита);

· учествује у изради аката који се односе на заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;

· информише ученике, запослене и родитеље о планираним активностима и могућности тражења подршке и помоћи од Тима за заштиту;

· учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција потребних за превенцију дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;

· предлаже мере за превенцију и заштиту, организује консултације и учествује у процени ризика и доношењу одлука о поступцима у случајевима сумње или дешавања дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;

· укључује родитеље у превентивне и интервентне мере и активности;

· прати и процењује ефекте предузетих мера за заштиту ученика и даје одговарајуће предлоге директору;

· сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и медија ради свеобухватне заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;

· састаје се једном месечно ради разматрања стања заштите у претходној седмици;

· води и чува документацију;

· извештава стручне органе Школе и Школски одбор о питањима из своје надлежности.

Тим за заштиту ради у седницама и састаје се према утврђеном плану рада који је саставни део Годишњег плана рада.

Седнице Тима за заштиту сазива и њима руководи председник, којег између себе, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова, бирају чланови тог органа.

На исти начин бира се и заменик председника, који сазива седнице и њима руководи у случају спречености председника.

За свој рад Тим за заштиту одговара директору и Наставничком већу.

Тим за самовредновање квалитета рада Школе (у даљем тексту: Тим за самовредновање) има седам чланова и чине га три представника наставника, стручни сарадник (педагог/психолог), један представник Савета родитеља, члан Школског одбора и директор школе.

Тим за самовредновање именује директор и учествује у раду тог органа.

Тим за самовредновање, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних органа (члан 84. Статута), обавља посебно следеће послове:

· доноси план самовредновања и подноси извештаје о његовој реализацији;

· организује и координира самовредновање квалитета рада Школе (у даљем тексту: самовредновање);

· обезбеђује услове за спровођење самовредновања;

· одређује које ће кључне обласни или поједина подручја и показатељи бити предмет самовредновања;

· припрема Годишњи план самовредновања;

· прикупља и обрађује податке везане за предмет самовредновања и врши анализу квалитета предмета самовредновања на основу обрађених података;

· након извршеног самовредновања сачињава извештај о самовредновању;

· сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на испуњавању задатака из своје надлежности;

Тим за самовредновање ради у седницама и састаје се према утврђеном плану рада који је саставни део Годишњег плана рада.

Седнице Тима за самовредновање сазива и њима руководи председник, којег између себе, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова, бирају чланови тог органа.На исти начин бира се и заменик председника, који сазива седнице и њима руководи у случају спречености председника.

За свој рад Тим за самовредновање одговара директору и Наставничком већу.

 

 

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе има седам чланова и чине га: стручни сарадник (педагог или психолог школе), два представника наставника (разредне и предметне наставе), један представник родитеља, представник локалне самоуправе/члан Школског одбора, представник ученичког парламента и директор школе.

Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе именује директор.

Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних органа (члан 84. Статута), обавља посебно следеће послове:

· учествује у изради аката који се односе на обезбеђивање квалитета и развој Школе;

· утврђује положај Школе у окружењу, могућности за њен рад и разовј, посебно са становишта обезбеђивање потребних средстава за финанасирање,

· израђује пројекте који су у вези са обезбеђивањем квалитета и развој Школе;

· прати примену одредаба прописа, Статута и других општих аката Школе чија је примена важна за обезбеђивање квалитета и развој Школе;

· учествује у обезбеђивању услова за обезбеђивање квалитета и развој Школе;

· сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на испуњавању задатака из своје надлежности.

· дефинише показатеље које треба остваривати ради повољне оцене у само-вредновању и спољном вредновању, и према томе доноси смернице за рад Школе,

· учествује у креирању развојног плана Школе и годишњег плана Школе,ана-лизира резултате самовредновања и спољњег вредновања, презентира их директору, Школском одбору, Наставничком већу и другим стручним органи-ма, као и синдикату Школе,

· обавља друге послове за које процени да ће допринети обезбеђивању и унапређивању услова за развој делатности Школе и саме Школе.

Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе ради у седницама и састаје се према утврђеном плану рада који је саставни део Годишњег плана рада.

О раду Тима за обезбеђивање квалитета и развој Школе води се записник

Седнице Тима за обезбеђивање квалитета и развој Школе сазива и њима руководи председник, којег између себе, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова, бирају чланови тог органа.На исти начин бира се и заменик председника, који сазива седнице и њима руководи у случају спречености председника.

За свој рад Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе одговара директору и Наставничком већу.

 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва има пет чланова и чине га четири наставника (разредне и предметне наставе) и директор школе.

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва именује директор школе на предлог Наставничког већа.

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних органа (члан 84. Статута), обавља посебно следеће послове:

· учествује у изради аката који се односе на развој међупредметних компе-тенција и предузетништва;

· израђује пројекте који су у вези са међупредметним компетенцијама и пре-дузетништвом;

· прати примену одредаба прописа, Статута и других општих аката Школе чија је примена важна за развој међупредметних компетенција и предузетништва;

· учествује у обезбеђивању услова за развој међупредметних компетенција и предузетништва;

· сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на испуњавању задатака из своје надлежности.

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва Школе ради у седницама и састаје се према утврђеном плану рада који је саставни део Годишњег плана рада.

Седнице Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва сазива и њима руководи председник, којег између себе, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова, бирају чланови тог органа.На исти начин бира се и заменик председника, који сазива седнице и њима руководи у случају спречености председника.

За свој рад Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва одговара директору и Наставничком већу.

Тим за професионални развој има шест чланова и чине га: директор школе, педагог/психолог, одељењске старешине осмог разреда и један представник родитеља ученика осмог разреда.

Тим за професионални развој именује директор.

Тим за професионални развој, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних органа (члан 84. Статута), обавља посебно следеће послове:

· учествује у изради аката који се односе на професионални развој ученика;

· израђује пројекте који су у вези с професионалним развојем ученика;

· прати реализацију одредаба прописа, Статута и других општих аката чија је примена важна за професионални развој ученика;

· помаже ученицима у избору средње школе и занимања,

· креира акциони план и модел имплементације програма професионалне оријентације,

· пружа подршку и мотивише актере за реализацију модула професионалне оријентације (самоспознаја; информисање о занимањима и каријери; упознавање са путевима образовања; реални сусрети са светом рада, доношење одлуке о избору школе и занимања, учествује у мониторингу и евалуацији),

· информише све актере о пројектним активностима и постигнућима, гради мрежу партнера у локалној заједници,

· промовише примере добре праксе и постигнућа Школе у пројекту.

· сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на испуњавању задатака из своје надлежности.

· сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на испуњавању задатака из своје надлежности

Тим за професионални развој Школе ради у седницама и састаје се према утврђеном плану рада који је саставни део Годишњег плана рада.

Седнице Тима за професионални развој сазива и њима руководи председник, којег између себе, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова, бирају чланови тог органа.На исти начин бира се и заменик председника, који сазива седнице и њима руководи у случају спречености председника.

За свој рад Тим за професионални развој одговара директору и Наставничком већу.

· стручни тим за распоред часова има четири члана која именује директор школе и чине га: директор школе, наставник информатике, наставник разредне и наставник предметне наставе. Задатак тима је израда, корекција, допуна распореда часова предметне и разредне наставе, организација замена итд.

· тим за организацију и спровођење Завршног испита има седам чланова и чине га: директор школе, педагог/психолог школе, одељењске старешине осмог разреда, професор информатике и секретар школе. Задатак тима је као и састав утврђен је Стручним упутством за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања које прописује Министар просвете, науке и технолошког развоја за сваку школску годину;

· тим за преглед школске документације има три члана које именује директор школе а чине га: директор школе, педагог и један наставник (разредне или предметне наставе). Задатак тима је преглед школске документације (дневника образовно васпитног рада, дневника осталих облика активности, матичних књига ученика итд).

· Тим за процену и спровођење безбедности у школи образује директор школе и чине га педагог/ психолог школе, координатори – руководиоци већа година, секретар школе, директор школе, представник Савета родитеља и представник из локалне самоуправе, тј града Београдa. Чланови Тима за безбедност бирају руководиоца и заменика руководиоца тима између себе. им за процену и спровођење безбедности у школи врши послове из своје надлежности прописане Правилником о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика и Планом мера и распореда обавеза учесника у безбедности ученика.

· Чланови осталих Тимова раде у седницама и састаје се према утврђеном плану рада који је саставни део Годишњег плана рада, а за свој рад одговарају директору школе и Наставничком већу.

Директор може образовати и друге тимове, ради остваривања одређеног задатка, програма или пројекта.