Produženi boravak

 

 

OPŠTI PODACI

 

 

 

 

 

Od 01.09. 2009. godine, izlazeći u susret molbama roditelja, u školi organizovano radi jedna kombinovana grupa produženog boravka.

U našoj školi, nastava produženog boravka se nije do sada organizovala zbog nedostatka prostora. Školske 2009/10. godine, po prvi put ,po dobijanju odobrenja od Ministarstva prosvete, otvorili smo jedno kombinovano odeljenje . Škola svake godine upiše po tri odeljenja prvog razreda , pa je realno očekivati da će interesovanje za ovim vidom organizovanog rada sa decom u školi postojati i nadalje .Ta potreba je evidentna i kod jednog broja učenika drugog razreda .Za sada imamo prostorne mogućnosti za samo jednu grupu, što smatramo dovoljnim za početak .To ujedno garantuje i da će se rad u boravku realizovati kvalitetno i da će svi ciljevi i zadaci biti u potpunosti ostvareni.

U školskoj 2010/11. godini u boravku će se raditi po utvrđenom planu i programu koji je sastavni deo Godišnjeg plana škole:

U septembru mesecu biće Formirane grupe produženog boravka od učenika prvog i drugog razreda. Učenici će biti upoznati sa dužnostima,obavezama, ponašanjem u školi i na javnom mestu.

Tokom godine radiće se na utvrđivanju i obnavljanju pređenog gradiva, izradi domaćih zadataka, opismenjavanju učenika; Čitanju odabranih knjiga i razgovor o njima; Čitanju odgovarajuće štampe;pevanju obrađenih pesama; praćenju obrazovnog TV programa...

Slobodno vreme biće ispunjeno, društvenim igrama , igrama na snegu , šetnjom po okolini , raznim fizičkim aktivnostima

U produženom boravku radiće učiteljica ,prof. Razredne nastave .

 

 

PROSTOR, OPREMA I NASTAVNA SREDSTVA

 

 

 

Deca borave u adaptiranoj ali prostranoj i svetloj učionici sa laminat podnom oblogom i novim funkcionalnim nameštajem . Postavljena je i nova trodelna školska tabla sa flanelografom i bela magnetna tabla. Učionica ima dovoljno prostora za igru za boravak.Prostor je veliki. Površina učionice je 50 m2. U sklopu školskog dvorišta nalazi se i Eko-etno učionica gde učenici mogu takođe realizovati aktivnosti vezane za produženi boravak.

Škola poseduje video nadzor kamere koje su uključene 24 časa. Učenici su osigurani od krađa a u školi postoji i pojačano dežurstvo.

 

U okviru sportskih aktivnosti, učenici često koriste fiskulturnu salu, kao i prostrano ograđeno školsko dvorište sa više terena koje bi učenici mogli nesmetano da koriste. Veliki broj aktivnosti nastavnik realizuje i u velikom školskom parku, kao i u školskoj biblioteci koja im je uvek na raspolaganju.

Za rad u produženom boravku nastavnik od nastavnih sredstava koristi: kasetofon, DVD, TV, kompjuter, video bim projektor i izrađuju u okviru svojih aktivnosti, očigledna nastavna sredstva. Higijena je na visokom nivou u celoj školi, kao i u školskoj trpezariji koja je povezana sa učionicom. U kuhinji rade dve servirke,Dobrila  – IV stepen stručne spreme i Jelena Zorkić – IV stepen stručne spreme i poseduju kurs za servirke.

 

 

CILJEVI I ZADACI U PRODUŽENOM BORAVKU

 

Osnovni cilj produženog boravka je da se učenici osposobe da sami organizuju rad i da se navede da aktivno učestvuje u procesu organizacije rada. Dete razvija pozitivne međuljudse odnose družeći se, dogovarajući se i pomažući vršnjacima u potpuno opuštenoj atmosferi. Na ovaj način ostvarujemo slobodnu disciplinu, dete je aktivno, ali po zasićenju može da promeni aktivnost. Pri tome moramo podsetiti da se na početku moraju postaviti pravila ponašanja i negovati ih. I sami nastavnici moraju biti dosledni i pridržavati se dogovorenih pravila ponašanja sa učenicima. Učenici prvog razreda u ovakvo uređenom prostoru i radu vrlo brzo shvate razliku između vrtića i škole i prihvate svoje obaveze. Nakon izvesnog vremena oni obaveze prihvataju pre svojih prava, koja su im maksimalno zadovoljena i obaveza pored drugih i izrade domaćih zadataka im postane prioritet.

Fizičke aktivnosti koje su takođe zadovoljene u produženom boravku utiču na pravilan rast i razvoj i pozitivno deluju na duh i dušu deteta. Organizovana fizička aktivnost utiče na razvoj ličnosti: odlučnost, samokontrolu, snalažljivost, optimizam, ponos, hrabrost, upornost, toleranciju, doslednost, samostalnost, disciplinu.....

Učenici imaju veliku prirodnu potrebu za kretanjem i aktivnostima ove vrste te će disciplina biti pokazatelj kada im se ta aktivnost treba realizovati. U produženom boravku kad god osetimo potebu za fizičkom aktivnošću možemo je i realizovati na terenu, u školskom dvorištu, fiskulturnoj sali ili u učionici ako za to ima potrebe. Deca treba da što više vremena provedu na otvorenom, u prirodi, jer im je svež vazduh za zdravlje jako bitan. Učenici su aktivni, skaču, trče, šetaju što im treba i omogućiti i to je jedan od ciljeva produženog boravka.

Takođe, učenici mogu svoju kreativnost da pokažu i u okviru muzičkog i likovnog stvaralaštva kroz uključivanje u razne izložbe, manifestacije, obeležavanje raznih datuma itd.

U produženom boravku takođe, postoji mogućnost i izrade domaćih zadataka iz pojedinih predmeta što se ostavlja nastavniku koji radi u produženom boravku da bude fleksibilan.

Produženom boravku treba prići krajnje savesno i odgovorno kako bi opravdao svrhu svoga postojanja.

 

RITAM RADA PRODUŽENOG BORAVKA

 

Produženi boravak dece odvija se u dve smene.

Kada učenici idu pre podne produženi boravak se organizuje u vremenu od 12,00 do 17,00 časova.

Kada učenici pohađaju nastavu posle podne produženi boravak se organizuje od 07,00 do 14,00 časova.

Vreme predviđeno za ručak je uvek od 13,00 do 14,00 časova. Učenici pored ručka dobijaju i užinu u okviru redovnog nastavnog procesa.

 

 

 

PLAN I PROGRAM RADA U PRODUŽENOM BORAVKU

Septembar

Formiranje grupe produženog boravka od učenika prvog i drugog razreda

Časovi učenja: upoznavanje učenika sa dužnostima,obavezama, ponašanjem u školi i na javnom mestu.Upoznavanje sa gradivom i udžbenicima koje treba savladati.Izrada domaćih zadataka i utvrđivanje pređenog gradiva

 

Oktobar

Časovi učenja, utvrđivanje i obnavljanje pređenog gradiva.Izrada domaćih zadataka.Čitanje odabranih knjiga i razgovor o njima.Praćenje obrazovnog TV programa

Slobodno vreme : elementarne igre,likovni prilozi, crtanje, pravljenje likovih radova od lišća i semenja. Društvene igre

 

Novembar

Časovi učenja: utvrđivanje i obnavljanje pređenog gradiva, izrada domaćih zadataka.Rad na opismenjavanju učenika.Izrada tablica sabiranja, kao i pravljenje didaktičkog materijala za zanimljivije i lakše savladavanje iz matematike.Pravljenje panoa azbuke.Školski obrazovni TV program.

 

Decembar

Časovi učenja: izrada domaćih zadataka, utvrđivanje i obnavljanje, sistematizacija gradiva prvog polugodišta.Čitanje odgovarajuće štampe.pevanje obrađenih pesama.Pratimo obrazovni TV program

Slobodno vreme :Pravljenje čestitki i ukrasa za Novu godinu.Proslava Nove godine

 

Januar

Časovi učenja: sistematizacija gradiva.Izrada domaćih zadataka.Čitanje odabranih knjiga

Slobodno vreme: igre na snegu,slušanje muzike.Likovne ilustracije. Svetosavska svečanost.

Februar

Časovi učenja: utvrđivanje i obnavljanje gradiva kao i izrada domaćih zadataka.Čitanje dečijih listova i časopisa.Školski TV programa.

Slobodno vreme : igre na snegu.Likovni prilozi.Slušanje muzike.Društvene igre

Mart

nepoznatih tekstova.Izrada zanimljivih matematičkih zadataka

Slobodno vreme: šetnja okolinom i uočavanje promena u prirodi. Aktivnosti vezane za fizičko vaspitanje.Gledanje TV programa

Jun

Časovi učenja: izrada domaćih zadataka,utvrđivanje i obnavljanje gradiva. Analiza uspeha i vladanja

 

Napomena: U školi radi jedna grupa produženog boravka.

Jednu sačinjavaju učenici prvog razreda i sa njima radi učiteljica Jovanka Milošvić